Årsmöte 2004

Årsmöte 2004 Torsdagen 15 april 2004 i Ängsgården

Mötet börjar 19.00 (!) men vi inleder med lite smörgåstårta kl 18.00.

Aktuellt att diskutera

Trappan
Hur ställer sig Johannesdalsborna i stort till trappan mellan Estbrötevägens vändplan och Johannesdalsbadet. De närboende vill inte att trappan återuppbyggs - vad vill övriga?

Skogsslingan
Historiskt har större delen av Skogsslingan, och några villor på Våruddsringen, stått utanför Villaföreningen men nu vill styrelsen bjuda in dessa boende att bli medlemmar.

Johannesdalsskolan
Söderholmsskolan sammanförs administrativt med, den Vårbergsskolan - konsekvenser för Johannesdal?

Dagordning

1   Mötets öppnande samt fastställande av röstlängd
2   Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
3   Val av ordförande och sekreterare vid mötet
4   Fråga om kallelse utdelats inom föreskriven tid
5   Behandling av styrelsens berättelse
6   Behandling av revisorernas berättelse samt fastställande av resultat- och balansräkning
7   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
8   Förslag från styrelsen avseende verksamheten jämte ekonomiska beräkningar samt
     förslag till årsavgift, för fastställande av budget och årsavgift
9   Fastställande av arvode till styrelse och revisorer
10 Val av ordförande (1 år), övriga ledamöter (2 år) samt suppleanter (2 år)
     I tur att avgå: Lars-Göran Uddholm (ordförande), Bengt Hagberg, Gun Eriksson,
     Mikael Willborg, Kim H. Barrsveden.
11 Val av revisorer och revisorssuppleant
     F.n. Sven-Gunnar Hegg och Rolf Lindström, samt suppleant Rolf Österholm
12 Val av valberedning. F.n. Sanna Janz och Cecilia Carpelan
13 Övriga frågor
Mötets avslutning

Verksamhetsbeskrivning för år 2003

Föreningen hade vid 2003 års slut 135 medlemmar (området består av ca 180 hushåll). Det är en handfull färre än vanligt, vilket möjligen beror på fler ägarförändringar under året som gick. Styrelsen gläder sig dock åt en fortsatt hög anslutning och tycker att föreningen väl representerar oss som bor i Johannesdal.

Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av

Ordförande Lars-Göran Uddholm
V Ordförande Joakim Flodin
Stugfogde Bengt Hagberg
Kassör Gun Eriksson
Sekreterare Mikael Willborg
Ledamot Kristin Duwe
Ledamot Marjut Ervasti
Suppleant och vice stugfogde Kim Barrsveden
Suppleant Johnny Åstrand

Styrelsen har haft fem protokollförda sammanträden, samt därutöver informella arbetsmöten.

Styrelsen har under året bl a engagerat sig i: buskörning med mopeder och bilar, viltvård, trasiga gatlampor, Söderholmsskolans sammanslagning med Vårbergsskolan, uppeldning av trappan och stökigheter vid Johannesdalsbadet, nedskräpning och skadegörelse, badet vid Fiskarfjärdsstranden, renovering av Ängsgården och röjning av tomten, ny elleverantör och ny billigare försäkring, …

Hemsidan
Hemsidan har nu funnits i drygt ett år. På Johannesdal.com kan medlemmarna bl a kontinuerligt läsa styrelsens mötesanteckningar. Verksamheten fortsätter på prov och utvärderas kontinuerligt.

Bredband
Önskemål om bredband är fortfarande en aktuell fråga i föreningen. Styrelsen försöker bevaka alla förändringar som kan göra en bredbandstjänst attraktiv även med liten anslutningsgrad i området. Om du vet mer om bredband - hör gärna av dig till styrelsen.

Ängsgården
Uthyrningen av vår gemensamhetslokal motsvarade 'renoveringsåret 2003' precis den förväntade. Nu hoppas vi på ökad kännedom om vår fräscha, välutrustade lokal - och att medlemmarna verkligen upptäcker denna förträffliga fest- och möteslokal.
Kontakta stugfogde Bengt Hagberg för bokning eller visning av lokalerna.

Övriga ärenden

Det sedvanliga Valborgsmässoarrangemanget vid Ängsgården genomfördes även detta år i scouternas regi.

Till midsommar återupptogs en mycket gammal tradition av dans, lekar och picknick utanför/i Ängsgården (vädret varierade).

För medelmmarna har anordnats ytterligare två trivselaktiviteter som varit välbesökta och uppskattade.

Styrelsen har haft en gemensam middag och bowling-kväll med respektive. Vi passade på att tacka av några riktiga trotjänare i föreningen.

Är du inte medlem, men vill bli!
Medlemsavgiften är 250 kr per år och vårt postgironummer är 50 10 00-4, glöm inte ange ditt namn och adress vid inbetalningen.

 

Resultaträkning 1 januari - 31 december, och förslag till budget.

INTÄKTER

2002

2003

Budget 2004

Årsavgift

35 000 kr

35 250 kr

35 000 kr

Uthyrning

300 kr

8 030 kr

10 000 kr

Intäktsräntor

8 771 kr

5 107 kr

4 000 kr

Vinst obligationer

2 000 kr

0 kr

0 kr

Summa INTÄKTER

46 071 kr

48 387 kr

49 000 kr

KOSTNADER

2002

2003

Budget 2004

Försäkring, El, V/A

21 117 kr

30 605 kr

15 000 kr

Lokalkostnader (köp inventarier)

74 858 kr

18 269 kr

3 000 kr

Reparation o underhåll

218 828 kr

13 750 kr

4 500 kr

Kontorsmaterial

övrigt

2 786 kr

1 500 kr

Styrelsearvode

10 000 kr

- 6 845 kr

7 000 kr

Årsmöte

3 734 kr

3 644 kr

4 000 kr

Datakostnader

0 kr

3 238 kr

3 500 kr

Tele, porto

övrigt

310 kr

500 kr

Övrigt

1 962 kr

0 kr

0 kr

Skatter

9 996 kr

10 126 kr

10 000 kr

Summa KOSTNADER

340 495 kr

75 883 kr

49 000 kr

Över (+) / underskott (-)

-294 424 kr

-27 496 kr

0 kr

Balansräkning 31 december

TILLGÅNGAR

2002

2003

Kassa, bank, postgiro

153 537 kr

90 684 kr

Obligationer

100 000 kr

100 000 kr

Fordringar

3 030 kr

13 201 kr

Fastighet

64 055 kr

64 055 kr

Summa TILLGÅNGAR

320 622 kr

267 940 kr

SKULDER och EGET KAPITAL

2002

2003

Skatteskulder

0 kr

0 kr

Förskottsbetalda medlemsavgifter

1 000 kr

0 kr

Övriga kortfristiga skulder

4 803 kr

2 592 kr

Upplupna kostnader

4 441 kr

0 kr

Skuld Styrelse

17 534 kr

0 kr

Eget kapital

587 268 kr

292 844 kr

Årets resultat

-294 424 kr

-27 496 kr

SUMMA

320 622 kr

267 940 kr