Årsmöte 2003

Torsdag den 10 april kl 18.00 är det dags.

Medlemmar (och de som funderar på att bli det) är hjärtligt välkomna till Ängsgården. Mötet börjar kl. 19.00 men innan dess bjuds på lite förtäring och alla får en möjlighet att bekanta sig med nyrenoverade Ängsgården.

Dagordning

1   Mötets öppnande samt fastställande av röstlängd
2   Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
3   Val av ordförande och sekreterare vid mötet
4   Fråga om kallelse utdelats inom föreskriven tid
5   Behandling av styrelsens berättelse
6   Behandling av revisorernas berättelse samt fastställande av resultat- och balansräkning
7   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
8   Förslag från styrelsen avseende verksamheten jämte ekonomiska beräkningar samt
     förslag till årsavgift, för fastställande av budget och årsavgift
9   Fastställande av arvode till styrelse och revisorer
10 Val av ordförande (1 år), övriga ledamöter (2 år) samt suppleanter (2 år)
     I tur att avgå: Lars-Göran Uddholm (ordförande), Sven-Åke Lindblad, Lasse Heino,
     Urban Dyberg, Kim Barrsveden och Ingemar Wedman (fyllnadsval 1 år)
11 Val av revisorer och revisorssuppleant
     F.n. Sven-Gunnar Hegg och Rolf Lindström, samt suppleant Rolf Österholm
12 Val av valberedning. F.n. Sanna Janz och Calle Wikerman
13 Övriga frågor
Mötets avslutning

Verksamhetsbeskrivning för år 2002

Föreningen hade vid 2002 års slut 141 medlemmar (området består av ca 180 hushåll). Det är som vanligt en hög anslutningsgrad och något som vi i styrelsen är glada över. Vi hoppas att vi skall fortsätta att vara en stark förening. En förening som väl representerar oss som bor i Johannesdal. I kallelelsen till årsmötet finner du en sammanställning över oss medlemmar.

Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av
Ordförande Lars-Göran Uddholm
V Ordförande och stugfogde Bengt Hagberg
Kassör (avgående) Sven-Åke Lindblad
Kassör (tillträdande) Gun Eriksson
Sekreterare Mikael Willborg
Ledamot Lasse Heino
Ledamot Urban Dyberg
Suppleant och vice stugfogde Kim Barrsveden
Suppleant Ingemar Wedman

Styrelsen har haft sex protokollförda sammanträden, samt därutöver informella arbetsmöten.

Styrelsen har under året bl a engagerat sig i: renovering av Ängsgården, förtätningsplaner i området, förbifart Stockholm, eventuell utbyggnad av Söderholmsskolan, medlemskap i Villaföreningen, stökigheter vid badplatsen, buskörning med bilar, dumpade bilvrak, buskörning med moped, viltvård, trasiga gatlampor, klotter, nedskräpning och skadegörelse, markberedning vid Ängsgården, hastighetsbegränsande åtgärder, Akta barn-skyltar…

Hemsidan
På förslag från årsmötet har styrelsen etablerat en hemsida. Här har medlemmar kunnat komma i kontakt med styrelsen och följa styrelsearbetet. Verksamheten fortsätter på prov och utvärderas kontinuerligt.

Bredband
En bredbandsenkät har återigen visat ett ganska blygsamt intresse bland föreningsmedlemmarna men frågan är fortsatt aktuell. Styrelsen bevakar alla förändringar som kan göra en bredbandstjänst attraktiv även med liten anslutningsgrad i området.

Ängsgården
Under året har vår gemensamhetslokal genomgått en omfattande renovering och är nu åter tillgänglig för uthyrning.
Ängsgården i korthet:

- Du som hyr måste vara 18 år fyllda och närvarande i lokalen.
- Max 50 personer, av brandsäkerhetsskäl.
- Medlemspriset är 500 kr (icke medlemmar betalar det dubbla).
- Utöver hyran tas en deposition
- Det finns porslin, glas och bestick, kaffegods och assietter. De kostar 100 kr att
   hyra och får inte lämna lokalen.
- Utöver ovan så finns spishäll, mikrougnar, kyl och frys, kastruller mm.
- Lokalen har numer två toaletter.

Kontakta stugfogde Bengt Hagberg för bokning eller visning av lokalerna. Klicka på "Styrelsen" så ser du hur du kontaktar honom.

Övriga ärenden
Det sedvanliga Valborgsmässoarrangemanget vid Ängsgården genomfördes även detta år i scouternas regi. Årets grillfest uteblev i väntan på invigningsfest för Ängsgården. Även styrelsens fest (och därmed arvode) har i år uteblivit i väntan på att vår fina gemensamhetslokal skulle stå färdig.

Är du inte medlem, men vill bli!
Medlemsavgiften är 250 kr per år och vårt postgironummer är 50 10 00-4, glöm inte ange ditt namn och adress vid inbetalningen.

Resultaträkning 1 januari - 31 december, och förslag till budget.

INTÄKTER

2001

2002

Budget 2003

Årsavgift

33 500 kr

35 000 kr

35 000 kr

Uthyrning

1 800 kr

300 kr

5 000 kr

Intäktsräntor

12 488 kr

8 771 kr

5 000 kr

Vinst obligationer

3 000 kr

2 000 kr

1 000 kr

Summa INTÄKTER

50 788 kr

46 071 kr

46 000 kr

KOSTNADER

2001

2002

Budget 2003

Uh och upprustning

697 kr

218 828 kr

10 000 kr

Köp inventarier

 

74 858 kr

23 000 kr

El, V/A och renhållning

9 661 kr

15 396 kr

12 000 kr

Försäkring

4 784 kr

5 721 kr

5 800 kr

Styrelsearvode

10 000 kr

10 000 kr

10 000 kr

Kostnad försäljning Ängsgården

3 440 kr

   

Årsmöte

 

3 734 kr

4 000 kr

Skatter

9 732 kr

9 996 kr

10 000 kr

Övriga kostnader

5 148 kr

1 962 kr

3 000 kr

Summa KOSTNADER

43 462 kr

340 495 kr

77 800 kr

Över (+) / underskott (-)

7 326 kr

-294 424 kr

-31 800 kr

Balansräkning 31 december

TILLGÅNGAR

2001

2002

Kassa, bank, postgiro

435 037 kr

153 537 kr

Obligationer

100 000 kr

100 000 kr

Fordringar

1 810 kr

3 030 kr

Fastighet

64 055 kr

64 055 kr

Summa TILLGÅNGAR

600 902 kr

320 622 kr

SKULDER och EGET KAPITAL

2001

2002

Skatteskulder

1 158 kr

0 kr

Förskottsbetalda medlemsavgifter

0 kr

1 000 kr

Övriga kortfristiga skulder

660 kr

4 803 kr

Upplupna kostnader

2 906 kr

4 441 kr

Skuld Styrelse

8 911 kr

17 534 kr

Eget kapital

579 941 kr

587 268 kr

Årets resultat

7 326 kr

-294 424 kr

SUMMA

600 902 kr

320 622 kr